TRASSET

studije slučajeva

Uspesi Klijenata

Al Rajhi Banka - jedna od najvećih islamskih banaka u svetu, koja ima kapital od 4 milijarde američkih dolara i široku mrežu preko 400 filijala, 2000 ATM-a, 15000 POS terminala i 100 ženskih filijala - uspešno je implementirala naše islamsko bankarsko rešenje.

A. Studija slučaja – Islamsko i konvencionalno bankarstvo

Područje: Trezor Naši klijenti su zahtevali da implementiramo novo, potpuno integrisano, STP rešenje, pokrivajući i konvencionalne i islamske trezorske aktivnosti. Sada ćemo se usresrediti na izazove koji su se javili tokom projekta i koristi od strane TRASSET sistema.

Poslovni zahtevi Potreba za novim trezorskim sistemom je nastala kao posledica :

 • Banka je izuzetno aktivna na islamskom međubankarskom tržištu novca. Banka nudi široku paletu islamskih proizvoda kojima treba upravljati prema Shariah pravilima, sa zahtevom za upravljanje ne samo različitim proizvodima i kalkulacijama već i upravljanje kompleksim procesima rada.
 • Na strani konvencionalnog bankarstva, postojala je potreba za STP sistemom koji je potpuno integrisan sa svim ostalim sistemima u instituciji u cilju održavanja konsolidovane pozicije banke i pokrivanja izloženosti.
 • Neki od najvećih izazova a. Islamski proizvodi Izazov upravljanja islamskim proizvodima se u osnovi manifestuje u toku procesa transakcija. Tipični islamski međubankarski proizvod će uključivati i robne rezerve. Ova osobina proizvoda povlači sa sobom uključivanje nekoliko odeljenja u banci: prodaja, investiranje, back office, finansije. Obrada transakcije će početi od prodajnog deska, i tu postoji nekoliko koraka koje moraju strogo da se poštuju od strane drugih deskova tokom obrate tranakcije kako bi se ispoštovala Shariah pravila. Svaka transakcija prodaje i kupovine robnih rezervi pripadaju glavnoj transakciji koja usleđuje nakon razmene potpisanih dokumenata (ugovorne strane direktne investije: banka, klijent, broker, treća strana) – ovi uključuju dokumente vezane za ponudu banke, dokumente prihvatanja potpisanih od strane klijenata, ateste vlasništva robnih rezervi pripremljenih od strane brokera. Ovi se moraju kreirati elektronskim putem i štampati. Ovo takođe podrazumeva postojanje kontinuelne komunikacije između prodajnog sektora (komunikacija sa klijentom i trećom stranom) – investicioni sektor (komunikacija sa brokerom) i back office sektor (saldiranje transakcija), gde sektori odn. odeljenja moraju informisati ostale učesinke u obradi transakcije da je ista spremna za dalju obradu. Jedan od najvećih izazova je nadzor valjanosti procesa, i ponuda alata stranama uključenim u procesu obrade transakcije, koji:

 • Omogućavaju korake/aktivnosti da se sprovedu samo od autorizovanih korisnika deska – odn. jasno definišu individualne odgovornosti različitih deskova/odeljenja
 • Omogućavaju korake/aktivnosti da se sprovedu samo u određenoj fazi procesa obrade – ovako čineći procese sigurnim i kompatibilnim sa pravilima Shariah
 • Prikazuju automatski odn. u realnom vremenu različitim stranama transakcije u procesu obrade i prikazuju kada treba da se obavi akcija na njihovoj strani – adekvatna i brza razmena informacija
 • Automatizuju sve aktivnosti koje su deo procesa, kao što su saldiranje (kreiranje plaćanja) generisanje dokumenata (npr. automatska štampa dokumenata koji treba da se potpišu i pošalju faksom klijentu/brokeru), promene statusa transakcije itd.
 • Automatizacija razmene informacija je bila značajan problem u banci: prosečan vremenski ciklus obrade transakcija je bio na visokom nivou. b. Konvencionalno trezorsko poslovanje Drugi problem je bio prouzrokovan činjenicom da je nadzor nad likvidnošću bio izuzetno težak u nedostatku integrisanog sistema koji nadgleda dospeća depozita plasiranih i uzetih. Ključni izazov je bio i kontrola izloženosti klijenata u realnom vremenu tokom unosa transakcije – zbog manuelne obrade transakcija, ovo nije bilo moguće, te je prouzrokovalo visoku izloženost banci. Postojao je ogroman raskorak u pozicijama banke koja je bila poznata dilerima u FX desku u vezi ukupne pozicije banke i pozicije generisane u glavnoj knjizi. Mnogo aktivnosti/transakcija su se obavljale van trezora (najvažnije: aktivnosti filijala), koje nisu odražavale adekvatne pozicije banke. STP pristup je nedostajao u trezorskim aktivnostima: transakcije unete u Reuters Dealing sistemu su unošene manuelno u sistem, zatim su tiketi transakcija štampani i nošeni back office-u na saldiranje. Na strani back office-a, korisnici su koristili SWIFT (BESS) terminal kako bi inicirali plaćanje manuelno unoseći plaćanja. Kako je implementacija TRASSET sistema pomogla - Koristi Sve islamske transakcije na tržištu novca su unošene u TRASSET sistem kao proces inicijacije, stoga je potreba za manuelnom obradom (npr. Excel) eliminisana. Adekvatna kontrola procesa omogućava da se transakcijama upravlja iskučivo na osnovu pravila Shariah – istovremeno pružajući mogućnost da se tokovi procesa modifikuju u bilo kom trenutku po potrebi pravila Shariah. Omogućavajući kontrolu nad koracima u svakom odeljenju (uključujući i vreme ciklusa rada), odgovarajući nadzor nad učinkom je postao moguć i operativan za upravu banke. Istovremeno, prosečno vreme obrade jedne transakcije je smanjeno za 1.5% (!) od originalnog vremena. Imajući u vidu važnost brzog reagovanja na tržišna kretanja, ovo je bio jedan od ključnih elemenata uspeha projekta. STP procesi koji su implementirani su značajno smanjili papirološku komunikaciju, a istovremeno potpuno eliminisali potrebu da se vodi računa o transakcijama koje su „izgubljene“ u odeljenju. Transakcije zaključene npr. na FX tržištu su automatski preuzete sa Reuters Dealing sistema, odobrene u Front Office-u – zatim Back Office nema potrebe da dokumentuje bilo šta ili da ručno ponovo unosi transakcije, samo da odobri saldiranje/plaćanje. Nakon odobravanja, sistem automatski generiše i šalje poruke plaćanja (SWIFT i domaća plaćanja) – na kraju radnog dana obavlja se slanje podataka ka glavnoj knjizi, takođe automatskim putem u TRASSET sistemu. Dakle, ovakav tok procesa zaista možemo nazvati sveobuhvatnim STP pristupom i potpunom integracijom aktivnosti različitih odeljenja. Druge koristi STP procesa jesu da TRASSET nadgleda limite partnera u realnom vremenu: svaki korisnik u sektoru prodaje može tačno da zna, u momentu inicijacije aktivnosti, da li će transakcija prouzrokovati prekoračenja limita (preliminarna kontrola limita). TRASSET takođe upravlja investicionim računim aklijenata, tako što se unose depoziti sa bankom putem DI transakcija. Kada depozit dospe na naplatu, iznosi se automatski prenose na Loro račune klijenata ili na bilo koji eksterni račun banke. Uz mogućnost nadzora dospeća uzetih ili plasiranih depozita za budući period, sistem pruža preciznu informaciju o stanju likvidnosti banke za bilo koji dan u budućnosti, pružajući mogućnost upravljanja likvidnošću odeljenja u proaktivnoj međubankarskoj aktivnosti tržišta novca prilikom uzimanja ili plasmana depozita. Ključni uspeh je takođe bila realizacija interfejsa u realnom vremenu za održavanje pozicija TRASSET sistema i filijala osnovnog sistema. TRASSET je povezan sa osnovnim sistemom banke, stoga dileri mogu uvoziti u bilo koje vreme i u učestalosti koja njima odgovara, pozicija filijala: prodajni desk filijale u okviru Trezora će inicirati uvoz, zatim će se obaviti transfer pozicija u desk za operacije sa stranim i domaćim valutama za pokrivanje istih na tržištu. Uvos se može obaviti ručno od strane dilera prodaje u bilo koje vreme i u učestalosti koja njima odgovara, dodatno, transfer je potpuno automatizovan, sa cenama transfera koje se automatski izračunavaju na osnovu sistemskih parametara (koji se takođe mogu jednostavno modifikovati od strane autorizovanih korisnika). Pošto banka ima više od 400 filijala, uticaj na tačnost novog načina upravljanja pozicijama je ogroman.

  B. Studija slučaja – Agencija za upravljanje javnim dugom

  Područje : Državni trezor Bliska saradnja našeg klijenta i EU, je zahtevala transparentnije finansijsko okruženje na državnom području. Evropska agencija za rekonstrukciju je dodelila organizaciju EU za podršku regionu i pripremila zahtev za ponudom za novi Upravljački finansijski informacioni sistem koji treba da se isporuči centralnim institucijama državnog sektora: Trezoru Ministarstva finansija i Narodnoj banci. U okviru konzorcijuma na čelu sa kompanijom HP, TRASSET je uspeo da osvoji isporuku Integrisanog rešenja za upravljanje dugom i likvidnošću i Integrisano rešenje za upravljanje deviznim rezervama. U ovoj studiji, istaknućemo koristi TRASSET sistema na polju integracija, automatizacije i sigurnosti operacija.

  Poslovni zahtevi/span> Ministry of Finance: Odeljenje za upravljanje dugom u okviru MF upravljalo je svojim obavezama pomoću Excel tabela i puno papirološkog rada. MF-DL tim je želeo stabilno i integrisano okruženje sa vezom ka tržišnim informacijama, bezbedno upravljanje portfoliom, automatkim plaćanjima, knjiženjem i brzim izveštavanjem uz mogućnost podrške nove organizacione strukture i budućeg outsourcinga aktivnosti u suverenu agenciju. Osnovni izazovi: Ministarstvo finansija: Projekat je takođe uključivao transfer državnog duga i odgovornosti Centralne banke u Ministarstvo finansija, šta predstavlja osetljiv politični odnos u svakoj zemlji. Migracija stanja duga je bio dugačak proces, zbog toga što pored gore navedenog specifičnog okruženja istorijski portfolio duga je sadržao veoma specifične i struktuirane elemente kao što su MMF i zajmovi Pariskog kluba. Projekat je bio izazov takođe i sa aspekta upravljanja resursima, zbog toga što su se tokom projekta dogodili parlamentarni izbori i velike političke promene. Celokupno rešenje isporučeno u okviru FMIS sistema (Upravljački finansijski informacioni sisitem) sadržao je takođe i aplikacije za Izvršenje budžeta i odeljenja za računovostvo, šta je ukazalo na različite interne saradnje u okviru Trezora, šta nije bilo lako postići.

  Kako je TRASSET implementacija pomogla - Koristi Ministarstvo finansija: Novo rešenje je integrisalo interne tokove rada u okviru Trezora MF, pružajući sigurno i pozudano okruženje za upravljanje dugom:

 • Integrisane pozicije i stanje duga
 • Pristup informacijama u realnom vremenu
 • Dokazani metodi obračuna obaveze
 • Sigurno i stabilno okruženje, koje je sa kontrolom ovlašćenja
 • Automatizovani procesi plaćanja
 • Brzo i fleksibilno knjiženje i izveštavanje
 • Potreba za manuelnom obradom i papirološkim radom koje je nosilo sa sobom visok operativni rizik (npr. Excel) je eliminisan. Aplikacija podržava restruktuiranu organizaciju i povećane radne obaveze sa STP pristupom i već je sposobna za operacije oursourcing-a takođe.
  back