TRASSET

upravljanje Trezorom

TRASSET Sistem za upravljanje trezorom (TMS)

TRASSET Sistem za upravljanje trezorom (TMS) je tehnički najrazvijenija aplikacija za upravljanje trezorom današnjice. Sistem kombinuje najizdašnije i fleksibilnije poslovne funkcionalnosti sa najnaprednijom arhitekturom. Ovo obezbeđuje snagu da se odgovori na izazove današnjice i mogućnosti sutrašnjice. TRASSET Sistem za upravljanje trezorom obezbeđuje front, middle i back office rešenje izgrađeno na otvorenoj tehnološkoj platformi, obezbeđujući skalarnost, fleksibilnost, potpuno podržavajući STP bazirane aktivnosti. Trezorsko rešenje u potpunosti omogućava integrisanje operacija bankarstva na malo, korporativnog bankarstva, kreditne, risk, investicione i finansijske grupe. Dizajniran je da smanji operativni rizik i poboljša reviziju i usaglašenost. Rešenje se može integrisati sa svim internim i eksternim sistemima kao što su sistemi plaćanja, core-bankarski sistema, sistem računovodstva i glavna knjiga. Podržani moduli: Omogućava trgovanje sa standardnim ili specifičnim instrumentima/transakcijama,

 • Hartije od vrednosti (diskontni papiri, zapisi, obveznice sa fiksnom/variabilnom kamatom, akcije)
 • Repo
 • Samostalni krediti, obnavljajuće/neobnavljajuće kreditne linije
 • FX I kratkoročne aktivnosti na tržištu novca
 • Svopovi (FX, IRS, CCIRS)
 • Derivati (fjučersi, terminski poslovi, opcije, IRS, FRA, itd)
 • Akcije
 • Podržava sve islamske instrumente u saglasnosti sa Shariah konceptom
 • TRASSET aplikacija za upravljanje trezorom podržava jedinstvene islamske zahteve trezora za:

 • Murabaha - Islamsko međubankarsko plasiranje (odložena prodaja)
 • Tawarruq - Islamsko klijentsko plasiranje (odložena prodaja)
 • Mudaraba
 • Islamsko međubankarsko pozajmljivanje
 • Direktne ivesticije
 • Islamski udruženi krediti
 • Islamski svopovi
 • Islamski forvardi
 • Svopovi sa profitnom stopom
 • Sukuk
 • I još više Podržava:

 • Preuzimanje tržišnih podataka od isporučilaca tržišnih informacija u realnom vremenu (Reuters, Bloomberg, i opcioni WEB servisi ili interfejsi)
 • Upravljanje pozicijama u realnom vremenu
 • Centralizovano upravljanje finansijskim izvorima i plasmanima
 • Upravljanje likvidnošću u realnom vremenu uz operacije na nostro i loro računima i poravnanje salda, uključujući automatizovanu kalkulaciju gap-a kamate i likvidnosti
 • Automatizovana kalkulacija gap-a kamate i likvidnosti
 • Saldiranje putem SWIFT, lokalnog RTGS-a, sistema klirinških kuća
 • Automatizovano poravnanje izvoda računa
 • TRASSET TMS sistem podržava:

 • Sistem za trezor Komercijalnih Banaka (konvencionalnih i islamskih)
 • Sistem za trezor za Centralne Banke
 • Sistem za trezor agencija za upravljanje dugom/Ministarstvo finansija
 • Sistem za trezor Velikih korporacija
 • Koristi

 • Razborite operacije
 • Šta ako transakcije se mogu unositi i sistemće automatski preračunati verovatne uticaje projektovanih transakcija baziranih na najnovijim tržišnim informacijama o cenama.

 • Niži ukupni troškovi vlasništva
 • Rešenje omogućava manje resursno zahtevne procese omogućavajući veće poslovanje bez dodatnih propratnih troškova.

 • Poboljšano upravljanje učinkom
 • Rešenje podržava Oracle poslovnu inteligenciju i sadrži moćnan integracijski okvir koji osnažuje jedinstvenu analitiku podataka i mogućnosti izveštavanja.

 • Fleksibilnost i prilagodljivost
 • TRASSET je sistem u kojem su mogućnosti podešavanja parametara na visokom nivou, te se omogućuje klijentima i partnerima da individualno kreiraju i implementiraju nove proizvode i usluge u veoma kratkom roku. Na konkurentnom tržištu, sposobnost da se kreira i upravlja novim proizvodima je faktor koji odvaja pobednike od gubitnika.

 • Operativna efikasnost – Viši nivo tačnosti i smanjeni rizik
 • STP obrada podataka, Reuters konverzacije se automatski snimaju i dodeljuju transakcionim tiketima obezbeđuju viši nivo tačnosti i smanjeni rizik. Za više informacija, molimo preuzmite našu brošuru TRASSET sistem za upravljanje trezorom * Reviziju TRASSET rešenja je izvršila revizorska kuća KPMG i Ernst & Young


  back